Organisaties weten te weinig over de aanwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen

icon.highlightedarticle.dark Veiligheid
Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Organisaties weten te weinig over de aanwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen

Zeer zorgwekkende stoffen zijn gevaarlijk voor de gezondheid van de medewerkers omdat ze schadelijk kunnen zijn voor de voortplanting of op termijn kunnen leiden tot kanker. Ook zijn zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) schadelijk voor het milieu omdat deze zich kunnen ophopen in de voedselketen. Om die reden pakt de Nederlandse overheid stoffen met een ZZS-classificatie met voorrang aan.

Beleid ZZS in Nederland
In het Activiteitenbesluit is het beleid van zeer zorgwekkende stoffen in Nederland vastgelegd. In Nederland richt het beleid zich op het weren van zeer zorgwekkende stoffen uit de leefomgeving. Deze stoffen worden met voorrang vanuit de overheid aangepakt om het risico voor mens en milieu te minimaliseren. Het is verplicht om voor deze stoffen op zoek te gaan naar een minder schadelijk alternatief. Wanneer dat niet mogelijk is moet men er alles aan doen om de uitstoot te beperken tot het minimum. Daarnaast zijn bedrijven wettelijk verplicht om elke vijf jaar te onderzoeken of vervanging van een zeer zorgwekkende stof mogelijk is. Wanneer vervanging nog steeds niet mogelijk is dient het bedrijf te onderzoeken of men de uitstoot van de zeer zorgwekkende stof verder kan verminderen

Identificatie ZZS
Gebruikers of verwerkers van ZZS kunnen de totale ZZS-lijst van Op dit moment staan er ruim 2.000 stoffen op de totale ZZS-lijst van het RIVM. Maar wat zijn zeer zorgwekkende stoffen eigenlijk?

Stoffen worden als zeer zorgwekkend beschouwd als ze:
– Kunnen leiden tot kanker (Carcinogenen)
– Schadelijk zijn voor de genen (Mutagenen)
– Giftig zijn voor de voortplanting (Reproductie Toxisch)
– Hoormoonverstorende eigenschappen bevatten
– Persistent (blijvend), bioaccumulerend (ophoping chemische stoffen) of giftig zijn
– Zeer persistent of zeer bioaccumulerend zijn

Op basis van onderstaande Europese wetgeving en verdragen zijn zeer zorgwekkende stoffen te identificeren:
– Stoffen in de CLP Verordening (EG 1907/2006) geclassificeerd als C, M, of R categorie 1A of 1B
– Stoffen op de kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV, de Substances of Very High Concern (SVHCSubstances of Very High Concern) (bijvoorbeeld PBT/vPvB)
– Gelijkwaardige zorgstoffen in de POP Verordening (EU)
– Prioritair gevaarlijke stoffen in de Kaderrichtlijn Water 2000/60/EG
– Stoffen op de OSPAR lijst voor prioritaire actie

Identificatie ZZS binnen organisaties
Uit gesprekken met klanten blijkt dat veel organisaties vaak niet weten welke chemische producten een ZZS-classificatie hebben. Vanwege het bijhouden van de wetgeving en verdragen zien zij door de bomen het bos niet meer. Vaak is het ontbreken van kennis de hoofdreden dat de inventarisatie ZZS niet op orde is. Een andere reden is het gebrek aan tijd vanwege andere prioriteiten.

Lokale overheden
Zelfs gemeenten en omgevingsdiensten hebben te weinig kennis en gegevens over zeer zorgwekkende stoffen. En dat is natuurlijk gek aangezien zij verantwoordelijk zijn voor het verlenen van vergunningen aan bedrijven die werken met zeer zorgwekkende stoffen. Ook binnen lokale overheden ontbreekt het aan de nodige basis kennis.

Hulp nodig?
Altijd inzichtelijk hebben welke chemische producten een ZZS-classificatie hebben binnen de organisatie? De applicaties SOFOS 360 en Chemwatch van ITIS houden automatisch bij welke chemische producten binnen de organisatie een ZSS-classificatie hebben.

Meer weten over de mogelijkheden of een gratis E-book ontvangen over het beleid van zeer zorgwekkende stoffen in Nederland? Stuur dan een e-mail naar wesley.jacobs@itis.nl.

Geschreven door

Logo van:Organisaties weten te weinig over de aanwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen

ITIS

Sinds 1992 is ITIS marktleider op het gebied van informatiesystemen voor chemicaliënbeheer binnen ziekenhuizen, overheidsinstellingen, onderzoekslaboratoria en productiebedrijven. Met de applicaties SOFOS 360 en/of het internationale Chemwatch beschikt uw bedrijf... Lees meer