Veilig werken met gevaarlijke stoffen? Dan is het veiligheidsinformatieblad onmisbaar. Daarom is iedere fabrikant, leverancier of importeur verplicht een veiligheidsinformatieblad aan te leveren aan iederen die beroepsmatige handelingen verricht met deze stof/mengsel. Hierbij kunt u denken aan het verrichten van onderzoek, opslag, het ompakken of distributie van stoffen. Het veiligheidsinformatieblad bevat belangrijke informatie over de mogelijk gezondheidsrisico’s en de mogelijke gevaren voor het milieu. Daarnaast bevat het veiligheidsinformatieblad informatie hoe gevaren beperkt of voorkomen kunnen worden. In welke taal moet het VIB beschikbaar zijn? Het veiligheidsinformatieblad moet in Nederland beschikbaar zijn in het Nederlands. Dit is opgenomen in Artikel 31(5) van REACH. Alle overige talen zijn niet verplicht maar kunnen wel bijdragen aan het verbeteren van de veiligheidscultuur. Waarom u (mede) verantwoordelijk bent voor de inhoud Naast de leveranciersverplichting bent u zelf ook verantwoordelijk voor de inhoud van het veiligheidsinformatieblad. Waarom? Omdat u ervoor moet zorgen dat de medewerkers beschikken over de juiste gegevens van stoffen en mengsels. Het is wettelijk verplicht het register gevaarlijke stoffen regelmatig te actualiseren. Hieronder valt ook het updaten van de veiligheidsinformatiebladen en de controle op juistheid van de gegevens. Heb je twijfels over de kwaliteit van het veiligheidsinformatieblad? Neem dan direct contact op met uw leverancier en vraag om een nieuw veiligheidsinformatieblad. Informatieplicht naar medewerkers Zijn al uw veiligheidsinformatiebladen actueel en gecontroleerd? Top. Dan is het zorg om deze informatie op een laagdrempelige manier beschikbaar te stellen aan de medewerkers. Dit bent u wettelijk verplicht. Veilig werken met gevaarlijke stoffen begint met het informeren en instrueren van de medewerkers voordat zij aan de slag gaan met een stof of mengsel. Het veiligheidsinformatieblad is vaak erg uitgebreid en moeilijk te lezen. Je kunt ervoor kiezen het veiligheidsinformatieblad te vertalen naar een werkplekinstructiekaart. Een werkplekinstructiekaart is niet verplicht, maar wordt wel vaak gebruikt om medewerkers op een laagdrempelige manier te informeren. Op een werkplekinstructiekaart worden vaak de belangrijkste onderdelen van het veiligheidsinformatieblad gemeldt. Denk hierbij aan de GHS pictogrammen, een beknopt EHBO advies bij huidcontact, inslikken of inademing.

Geschreven door