Over de vraag of de Arbowet van toepassing is op leerlingen en studenten of niet is blijkbaar bij veel docenten onduidelijkheid. Een discussie die maar blijft rondzingen. In het kort: op het arboportaal, zie bijgevoegde link staat het standpunt van het Ministerie SZW in het kort. Ja, de Arbowet is van toepassing. De verwarring ontstaat doordat er een expliciete uitzondering voor het onderwijs wordt gemaakt, maar die geldt in praktijk alleen voor specifieke zaken. Periodiek Medisch Onderzoek hoeft niet te worden ingeregeld voor leerlingen en studenten. Ook echt werknemergerelateerde zaken als functie-inhoud en welzijn hoeven niet te worden ingeregeld. Voor leerlingen en studenten zijn de verplichtingen voor werknemers niet van toepassing, in die zin dat ze gezien hun leeftijd, kennis en ervaring geen boete krijgen als ze bijvoorbeeld geen veiligheidsbril of labjas dragen. Dat betekent niet dat ze het niet hoeven te doen, maar alleen dat de organisatie, via de docent of practicumbegeleider er verantwoordelijk voor is erop toe te zien dat ze ze dragen. Jeugdigen onder 18 jaar mogen bepaalde werkzaamheden niet doen, bijvoorbeeld zwaar tillen en werken met bepaalde gevaarlijke stoffen. Kankerverwekkende, mutagene en reproductieschadelijke stoffen vallen hier bijvoorbeeld onder, maar ook alles met een doodskop en de sensibiliserende stoffen. Er is een uitzondering voor onderwijs op dit artikel voor jeugdigen, zodat leerlingen en studenten wel kunnen oefenen met analyses. Dat betekent niet dat de Arbowet niet geldt. De scholen blijven verantwoordelijk voor een veilige omgeving en als je met jonge onervaren leerlingen en studenten werkt, betekent dat, dat je minimaal de standaard hanteert in het bedrijfsleven plus zorgt voor extra instructie en toezicht. Een voorbeeld: 1 practicumbegeleider op 30 studenten, waarvan een aantal met een rugzakje, is echt een probleem qua veiligheid. Al met al kan het voorkomen dat leerlingen onder 18 jaar op school analyses mogen doen, die ze op een stageplek niet mogen uitvoeren. Als ze stage gaan lopen, kan het zijn dat ze daar nog te jong voor zijn. Het is belangrijk dat laboratoriumopleidingen en bedrijven die werken met stagiaires daar goede afspraken over maken.

Arbowetarboleerlingenstudenten