Nieuwe ARIE-regeling per 1 januari 2023

icon.highlightedarticle.dark Veiligheid
56 bekeken Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Nieuwe ARIE-regeling per 1 januari 2023

Ongeveer 400 bedrijven in Nederland hebben te maken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Gaat het mis? Dan kan dat grote impact hebben op de gezondheid van de medewerkers en de omgeving. Om die reden moeten een groot aantal bedrijven specifieke maatregelen treffen om de risico’s voor medewerkers, omwonenden en het milieu te verkleinen. Is er sprake van een verhoogd risico voor mensen binnen en buiten het bedrijf, en het milieu? Dan valt het bedrijf vaak onder het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo 2015). Ook wel de BRZO-richtlijn genoemd. Daarbij wordt ook gekeken naar een bepaalde hoeveelheid gevaarlijke stoffen, zoals opgenomen in bijlage 1 van de SEVESO-richtlijn. Blijft de hoeveelheid gevaarlijke stoffen onder de vastgestelde norm en beperkt het risico zich tot het terrein van het bedrijf? Dan geldt voor dat bedrijf over het algemeen de Aanvullende Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (ARIE) regeling. Ook wel de ARIE-regeling genoemd.

Herziening ARIE-regeling
In de praktijk bleek dat het moeilijk was om de ARIE-regeling te handhaven. Om die reden zal er per 1 januari 2023 een herziening van de ARIE-regeling plaatsvinden. Dat is onlangs op 13 december jl. via het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden aangekondigd door het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. Het is mogelijk dat jouw bedrijf op dit moment niet onder de ARIE-regeling valt. Maar dat kan met deze herziening per 1 januari 2023 wel het geval zijn. De specifieke ARIE-regels zijn terug te vinden in hoofdstuk 2, afdeling 2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Let op: Blijkt na de herziening uit de aanwijssystematiek dat jouw bedrijf onder de ARIE-regeling valt? Dan is het bedrijf verplicht om hier zelf een melding van te maken bij de toezichthouders van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Hulp nodig?
In Nederland maken een groot aantal ziekenhuizen, laboratria, universiteiten en productiebedrijven gebruik van de applicaties SOFOS 360 en Chemwatch om op een gestructureerde manier invulling te geven aan het 4-stappenmodel gevaarlijke stoffen van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Ook maken zij gebruik van deze applicatie om BRZO- en ARIE-analyses uit te voeren voor het bedrijf op basis van aanwezige voorraad gevaarlijke stoffen.

Meer weten over de ARIE-regeling of op zoek naar een tool voor het beheer van de gevaarlijke stoffen binnen jouw organisatie? Neem dan contact met ons op met Wesley Jacobs via de website voor meer informatie.

Geschreven door

Logo van:Nieuwe ARIE-regeling per 1 januari 2023

ITIS

Sinds 1992 is ITIS marktleider op het gebied van informatiesystemen voor chemicaliënbeheer binnen ziekenhuizen, overheidsinstellingen, onderzoekslaboratoria en productiebedrijven. Met de applicaties SOFOS 360 en/of het internationale Chemwatch beschikt uw bedrijf... Lees meer